فرهود صابری، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دانایان در گفت و گو با صدای بورس: